København bliver stadig tættere befolket og producerer mere og mere affald. Det er ikke alle boligområder, der er rustet til at håndtere de øgede mængder affald eller har mulighed for at udvide de eksisterende affaldsløsninger. Der er derfor brug for nye bud på, hvordan affaldssortering kan integreres i offentlige eller semi-offentlige rum, og samtidig øge kvaliteten eller værdien af disse rum. Målet er at de flerfunktionelle løsninger skal tilføje merværdi til Valby Have – ikke kun i form af øget sorteringskapacitet, men også som et socialt, grønt eller fysisk aktivt samlingssted. Istedet for de traditionelle grå containere vil der blive udviklet en stedsspecifik affaldssorteringsløsning.

 

Inddragende events

Tegnestuen arki_lab faciliterede to workshops med områdes beboere og fik en masse inputs og ønsker til en flerfunktionel løsning. For at alle kunne følge med i processen havde arki_lab sat en infoboks op, som løbende blev opdateret med information om processen.

  • 1. workshop - inputs og viden

    Den 29/1 kl. 10-14 blev de voksne inviteret til at spille arki_nopoly spillet og bidrage med deres viden, mens de mindste børn kunne deltage i en genbrugs workshop. Formålet med arrangementet var, at Valby Haves beboere fik mulighed for at dele deres ønsker og forventninger til en ny affaldsløsning med hinanden og med arki_lab.

  • 2. workshop - afstemning af idéer

    Den 26/2 kl. 10-14 opstillede arki_lab en række collager og små prototyper på nye affaldsløsninger på baggrund af den viden arki_lab fik ved det første event. De forskellige forslag blev placeret, som prototyper rundt omkring i området. Beboerne i Valby Have havde mulighed for at stemme på de løsninger som de bedst kunne lide både på et spørgeskema, og efterfølgende på et digitalt spørgeskema.

Output fra inddragelsen

1. Workshop

Der var rigtig mange, der trodsede gråvejret og deltog i eventet søndag d. 29 januar. Der var en række idéer til den fremtidige flerfunktionelle affaldsløsning, som gik igen. Særligt fire temaer var gennemgående.

1. Grønne Tiltag
2. Aktiviteter for de ældre børn
3. Regulering af trafik
4. Mulighed for samvær

2. Workshop

Til eventet d. 26 februar var der rigtig stor tilslutning med 100+ deltagende. Vi fik over 30 spørgeskemaer med tilbage, hvor tilkendegivelserne generelt var meget positive. Der var dog også en del beboere, der var bekymret for støjgener, ryddeligheden omkring affaldsløsningen og at den ville blive for stor og skæmmende.

Parkourparken mødte som samlet koncept særlig stor opbakning. Der var også mange der pegede på den sociale bænk som en god placering og funktion.

Placering
Placeringen ved parkeringshuset var meget populær, men også pladsen for enden af Grønningen var der stor tilslutning omkring. Til gengæld var der mange, der var bekymrede for at placeringer på de mindre sideveje ville skabe for meget støj tæt på rækkehusene.


“Affaldsløsning bør pakkes ind i grønne ting, der kan give farve til området. En espalier med frugttræer og slyngplanter med blomster”.

“Det ville være dejligt med flere områder, der inviterer til socialt samvær. En trappe der giver mange siddepladser eller mulighed for at grille og spise sammen kan tænkes ind i designet af affaldsløsningen”.

“Der skal være flere aktiviteter for de større børn. En klatrevæg på den ene side af affaldsløsningen og en mur til at spille bold op ad på den anden side”.

“Der er unødvendigt mange biler, der cirkler rundt i området for at lede efter parkerings-pladser. Affaldsløsningen bør placeres således, at den omdirigerer trafikken, så det bliver mere sikkert for børnene at lege uden opsyn”.


Funktion
Aktiviteter for de større børn og voksne var blandt de populære forslag – heriblandt parkour og klatring. Idéen om planter og grønt mødte også stor opbakning. Chikanerne mente mange beboere dog ikke var nødvendige, da der allerede er besluttet at anlægge vejbump.

Udpluk fra spørgeskemaerne
Vi blev meget klogere på områdets muligheder og udfordringer gennem de mange snakke med de fremmødte til eventet. Samtidig gav spørgeskemaet et godt indblik i de forskellige forslags styrker og svagheder.

47 procent mente at Parkourparken samlet set var den bedste løsning, mens den sociale bænk var den andenbedste med 20% der stemte for den som nummer ét.

60 procent mente at placeringen for enden af Grønningen var en god placering.

50 procent synes at det var en god íde med grønne tiltag

Den videre proces

Det er blevet besluttet at det kun er beboerne fra rækkehusenem som går videre med projektet omkring en flerfunktionel affaldsløsning. For at sikre at løsningen tilgodeser beboernes behov og ønsker nedsættes der en arbejdsgruppe med beboerrepræsentanter fra henholdsvis K1, K2 og K3. Disse beboere skal have mandat til at træffe beslutninger i forbindelse med udviklingen og placeringen af den flerfunktionelle affaldsløsning. Det er op til K1, K2 og K3 at beslutte en demokratisk proces (fx om der er vetoret eller om fx 2/3 af arbejdsgruppen kan stemme en beslutning igennem).

Ansvarlig: Jacob Rasmussen (K1), Søren Juul (K2) og Peter Karmark (K3) er ansvarlige for at finde de personer, der skal repræsentere beboerne i arbejdsgruppen.

Tegnestuen arki_lab faciliterede to workshops med områdes beboere fået inputs og ønsker til en flerfunktionel løsning. For at alle kunne følge med i processen havde arki_lab sat en infoboks op, som løbende blev opdateret med information om processen.

Den 22. maj blev der afholdt en workshop med repræsentanter fra K1, K3 og Københavns Kommune. Til workshoppen diskuterede beboerne forskellige idéer og løsninger til affaldssortering, udfordringer og æstetik. Det blev besluttet, at affaldsløsningerne skal placeres i de eksisterende rekreative områder på sidevejene mellem de tre grundejerforeninger. Løsningerne skal fortrinsvis bygges af lærk og cortenstål, så de matcher området andre bygninger. Det er en test, der skal stå minimum til og med 2018. Herefter skal man tage stilling til, om løsningen fungerer som forventet.

Område 1
• Stedet bruges som fodboldbane og er allerede meget støjende
• Det kan være en tribune hvor folk sidder og ser på fodboldspillet
• Det kan være en bænk i to niveauer
• Der bør være rygstøtte for siddepladserne
• Det kan være flere forskellige moduler så udtrykket ikke bliver for massivt

Område 2
• Stedet har færre støjende aktiviteter end område 1
• Det kan være primært henvendt mod voksne
• Det kan være motions- eller træningsfaciliteter
• Det kan være organisk formet (evt. som en slange)

Succeskriterier

• At mængderne af indsamlet genanvendeligt affald stiger det efterfølgende år i det pågældende område til et niveau svarende til det gennemsnitlige niveau i københavnske etageejendomme.

• At affaldsløsningerne bliver brugt korrekt (dvs. uden for mange fejlsorteringer) og ikke giver anledning til problemer i byrummet (fx lugtgener og henkastet affald).

• At affaldsløsningerne er implementérbare andre steder i byen og at der er interesse for at få dem udbredt.

Inddragende events

Til workshoppen pegede beboerrepræsentanterne på forskellige udfordringer ved at lave nye affaldsløsninger i det tæt befolkede område:

• Opmærksomhed på støjgener (både fra containerlåg der smækker og de aktiviteter som det multifunktionelle aspekt indbyder til)
• Opmærksomhed på højden, så man ikke kommer til at kunne kigge direkte ind i folks hjem
• Opmærksomhed på adgang, så det ikke inviterer til at ikke-beboere kommer og benytter containerne
• Containerne bør kunne aflåses
• Der bør være et meldingssystem til Byens Drift, så man undgår overfyldte containere

Næste skridt
– arki_lab præsenterer resultatet for arbejdsgruppen
– Efterbehandling af forslaget
– Udbud af anlægsopgaven
– Udvælgelse af tilbud
– Affaldsløsningen anlægges
– Affaldsløsningen står klar

• Affaldsløsningen skal stå klar senest 1. september 2017.
• Affaldsløsningen skal som minimum stå i hele forsøgsperioden, som går til og med 2018.
• Affaldsløsningen er kun for beboerne i K1, K2 og K3 (aflåsning kan blive nødvendigt).
• Affaldsløsningen må ikke påvirke friarealprocenten i området.

Hvad er mere vigtigt at vide?

• Affaldsløsningen skal have flere funktioner end blot at være en række affaldsbeholdere.
• Affaldsløsningen skal placeres og udformes på en måde, så den tager højde for beboernes ønsker og der skal være bred enighed om den endelige løsning og placering.
• Det skal være muligt for skraldemanden at komme til at hente affaldet uden problemer.

Vi opdaterer løbende siden med information omkring processen