• Hvor?

  Asnæs Odsherred, Denmark

 • Hvad?

  Byudvikling og inddragelse af borgerne i Asnæs

 • Status

  Igangværende indtil December 2018

 • Over 1,5 år har det gamle pakhus i Asnæs været transformeret til et bylaboratorium, hvorigennem lokalsamfundet og herunder særligt byens unge har fået indflydelse på udviklingen af Asnæs bymidte. Bylaboratoriet er blevet aktiveret gennem workshops, udstillinger, events, byvandringer m.m. Gennem hele processen har rådgiverne arki_lab samlet en vidensbase med lokal viden, ideer, drømme og behov som er i gang med at blive omsat til permanente designs i Asnæs bymidte.

  De unge, som katalysator for forandring
  Uddannelsesinstitutioner i byen har spillet en afgørende rolle i projektet. Elever fra Sydskolen og elever fra Odsherreds Gymnasium har i over 2 måneder ageret byplanlæggere.

 • De unge har deltaget i workshops faciliteret af arki_lab for at undersøge byens behov og potentialer og designe nye løsninger. De unge har altså været involveret i at udvikle, designe og bygge midlertidige installationer omkring i Asnæs bymidte. De midlertidige initiativer er blevet brugt til at afprøve forskellige ideer, kvalificere de endelige designs og sikre lokal opbakning.

  arki_lab har været ansvarlige for at facilitere Bylaboratoriet og for at oversætte de forskellige ønsker og behov til arkitektoniske og æstetiske designs.

FIND OS PÅ :

.
 • Udvikling af byer med mennesker arki_lab er en tværfaglig tegnestue, som har dedikeret arbejdet til hvordan man kan bidrage til den arkitektoniske proces ved at inddrage mennesker - Med en særlig viden omkring inddragelse af børn og unge i udvikling af byen. Vi tror på, at brugerinvolvering er nøglen til at udvikle innovative og bæredygtige byer. Vi ønsker, at udfordre de traditionelle byudviklingsprocesser og dermed bidrage til, at udviklingen af vores byer sker mere kollektivt. De lokale eksperter De lokale borgere er ofte dem med det bedste lokale kendskab. Vores arbejde består i, at oversætte denne viden samt borgernes behov og drømme, for at aktivere ubrugte rum og give glemte områder nyt liv.
 • Unge som medskabere af byen I tæt samarbejde med skoler, gymnasier, universiteter, områdefornyelser, museer, planlæggere etc. har vi engageret børn og unge i lokalområdet. Vi har bidraget med strategier for udvikling af byen set i børnehøjde, designet nye midlertidige byrum og sikret at byen bliver designet til dem, som bruger dem! Vi uddanner børn og unge til at blive aktive medskabere af byen ved at lære dem værdier omkring demokratisk byplanlægning.
partnere
samarbejdspartnere
 
 
Image
  Image

  • Odsherreds Gymnasium og Sydskolen i Asnæs har besluttet at fortsætte samarbejdet med tegnestuen arki_lab om at udvikle et nyt læringsforløb, der bruger byen som læringsrum - en læringstilgang som vi ønsker at forankre på vores uddannelsesinstitutioner. Læringsforløbet tager afsæt i projektet Asnæs Bylaboratrium, hvor en gruppe elever blev inddraget i udviklingen af Asnæs bymidte gennem et kreativt workshopforløb.

   Eleverne skal deltage i et kreativt forløb, hvor de lærer om metoder indenfor design og arkitektur og skal sammen designe og bygge rammerne for udvalgte events til Odsherreds litteraturfestival. Forløbet vil have tilkoblet lokale aktører, f.eks. Asnæs Maskinsnedkeri og på denne måde vil forskellige generationer mødes og kan lære af hinanden.

  • I forbindelse med Asnæs Bylaboratorium har borgerne og de unge selv peget på en række byrum, som har behov for aktivering, som vi vil arbejde videre med. Ved at være med til at skabe rammerne for at festivalen kan rykke ud i byen, får de unge således erfaring med at være en del af en professionel kunstnerisk proces, hvor de går fra idé til realisering og arbejder med virkelige problematikker - hvordan vi aktiverer Asnæs’ byrum. Læringsforløbet understøtter kommunens vision om, at gøre Asnæs til et mere attraktivt sted for de unge, hvor de kan få lov til at sætte deres præg på byen.

  Image
  Image

  På baggrund af de mange indsamlede ideer og ønsker fra borgerne ligger de endelige planer for de to plæner nu færdige.

  På plænen foran Aksen var det ønsker om bedre mulighed for ophold, leg, kultur og flere farver og natur, der tegnede det overordnede billede. Derfor bliver der etableret en lille grusplads foran indgangen med mulighed for fremtidige café-aktiviteter samt udendørs bibliotek. På tværs af plænen bliver der etableret en grussti, som binder Ungehuset og Huset sammmen om plænen. De to bøgehække foran disse to institutioner bliver delvist fjernet og langs den nye grussti bliver der etableret to multifunktionelle cirkelmøbler. Disse kan bruges til blandt andet oplæsning, mindre koncerter, ude-servering, leg eller bare almindeligt ophold. Mellem den nyetablerede sti og Storegade plantes japanske kirsebærtræer. Sidstnævnte svarer på borgernes  behov for flere farver og mere natur i bybilledet. Langs den eksisterende sti, der løber fra fodgængerfeltet og op langs Aksen etableres der nye lysmaster i et markant design og farve. De eksisterende lyskilder flyttes herfra og ned langs den nye sti, der løber langs med vejen.

  På plænen foran svømmehallen var der et stort ønske om at bevare de eksisterende aktiviteter, men også om at skabe noget som tilgodeså den yngre målgruppe. Det lagde derfor op til et projekt i kanten af plænen. Der etableres et stort trappemøbel på skrænten foran svømmehallen, som kan bruges af både unge og gamle til ophold, ude-skole, motion eller ude-biograf. Foran trappen etableres et lille plateau, der forstærkes i kanterne, så man kan 'slide' på møblet med sit løbehjul eller skateboard. Foran plateauet etableres trampoliner. Storskærm og filmudstyr er ikke med i dette projekt, men lokale Asnæs-borgere og foreninger er i dialog om, hvordan man kan leje udstyr lejlighedsvis til dette. På trappen og i den ene ende af plateauet etableres den samme lyskilde som på plænen foran Aksen for at skabe genkendelighed og binde de to steder sammen.

  Begge projekter forventes at stå færdige i slutningen af 2018.

  Vi indviede den midlertidige installation 'Slangen' på plænen foran Asken og kunne først til ungehøringen og senere på aftenen til borgerhøringen på gymnasiet præsentere fire designforslag baseret på den store mængde data, som vi har indsamlet i løbet af projektet. Anbefalingen gik på skabelsen af en grøn aksen og dermed at skabe en forbindelse mellem de fire steder i byen, som borgerne har udvist størst interesse for. Borgerne fik mulighed for - både til høringerne og efterfølgende online - at stemme på to af de fire forslag. Flertallet besluttede, at det er de to "plæner" i byen, som vi skal arbejde videre med.

  Realiseringen af to forslag er det, som ligger inden for rammerne af dette projekt. Drømmen om at udvikle de resterende to steder og fuldende den grønne Akse håber vi, at de mange engagerede borgere vil bære videre med sig i fremtidige projekter.

  'Slangen' er baseret på to designforslag, som unge fra skolen og gymnasiet lavede i efterårets undervisningsforløb og er bygget af unge fra smedielinjen på Nordvestsjællands Produktionsskole. Den nye installation skal stå på plænen midlertidigt og er designet, så den både kan udvides og pakkes ned og flyttes til nye steder. Det er et siddemøbel, der adresserer behovet for flere opholdsmuligheder i byen. Samtidigt kommer det til at afskærme for vejen, så plænen bliver et roligere og rarere sted at være.

  I december og januar holdt vi åben tegnestue i Asnæs Centret. Her blev den interaktive udstilling rykket op på centertorvet, hvor vi sad og tegnede Asnæs-borgernes ideer og drømme for byen. Der kom en masse inspirerende "drømmetegninger" og gode dialoger ud af dette.

  D. 15 november fejrede vi lysfest i Asnæs, hvor kunstneriske installationer designet og produceret af de studerende fra BGK lyste op i vintermørket. De studerende fra BGK har alle lokalt kendskab til Asnæs by - enten som nuværende eller tidligere borgere i byen.

  Eleverne blev undervist af arki_lab samt to gæstelærere: Emil Skamstrup fra det fynske Kunstakademi og Katrine Frølich Kristensen fra KADK-designskolen. Begge er tidligere elever fra Odsherreds Gymnasium.

  Vi håber at Lysfesten kan blive en årlig tradition i byen! Gennem midlertidige kunst- og lysinstallationer kan byens unge få lov til at påvirke deres omgivelser. Gode oplevelser, engagement i byens liv og lyst til kreativitet kan således gennem stærke traditioner videreføres fra generation til generation af unge i byen.

  Til Kulturnatten 2017 i Asnæs blev de nye midlertidige installationer Cirkelbænken og Lagkagen officielt indviet. Det er en gruppe unge fra Sydskolen og Odsherreds Gymnasium, der står bag designet. Derfor var det også de unge, der stod for indvielserne af de nye byrumsinstallationer, der står på henholdvis Bakken og den lille plads ved stationen. Bylaboratoriet holdt efterfølgende åbent hus, og her kunne man se den nye udstilling med elevernes færdige projektforslag, samt projektet foreløbige udvikling. Besøgende i udstillingen kunne stemme på hvilke steder og aktiviteter, de følte, der skulle prioriteres i den efterfølgende fase, hvor vi skulle nærmere en beslutning om, hvilke steder i byen, der permanent skulle omdannes og hvordan.

  I løbet af efteråret 2017 har vi i samarbejde med skolen og gymnasiet afholdt workshops for eleverne. Her har de lært at arbejde som arkitekter og har været med til at udforme designet af de kommende tiltag i byrummene. Eleverne har databehandlet alle de forslag, som er blevet indsamlet via de gule skilte, der har stået på de ni udvalgte steder for udvikling i Asnæs. På baggrund af disse forslag og deres egne idéer, har de både designet midlertidige opholdsmøbler til byens rum, samt udviklet helhedsforslag til, hvordan hver af de ni steder permanent kan forandres senere i denne proces. Afslutningsvist var eleverne med til at bygge de nye midlertidige opholdsmøbler, som de selv har designer i løbet af undervisningsforløbet. De nye møbler blev taget godt imod af de første brugere allerede på første dag. Det drejer sig om Lagkagen på Enghaven, Cirkelbænken på Bakken og Tårnet på stationen ved Bylab.

  Den gamle lagerbygning på Asnæs Station blev forvandlet til et Bylaboratorium for idéudvikling af nye byrum i Asnæs. Bylaboratoriet blev officielt åbnet den 28. juli med taler og koncert under Geopark-festivalen, og har gennem projektet fungeret som den fysiske platform for projektet. Bylaboratoriet har været aktiveret genenm workshops, udstillinger, events, byvandringer m.m. Her kunne borgerne i Asnæs få indflydelse på den fremtidige udvikling af byen. Vi har løbende udstillet og testet de indsamlede ideer, gået i dialog med borgerne og fået en bedre forståelse for deres behov. I forbindelse med åbningen af Bylab d. 28. juli blev der opsat interaktive byrumsskilte på de nye steder, som blev udvalgt gennem workshops i foråret.

  Vi afholdt to indledende workshops med de unge fra Sydskolen og Odsherreds Gymnasium, hvor de spillede brætspillet arki_nopoly og var på besigtigelse i Asnæs for at se byen med nye øjne. Herfra fik vi en masse brugbar viden. Der var nogle tematikker der gik igen herunder ønsket om sociale samlingssteder som Ungehuset og Bakken og et spillested, de unge selv kan være med til at præge. Selvom de fleste følte, at de kendte Asnæs godt i forvejen, blev mange overraskede over, hvordan byen afslørede nye sider af sig selv. Både plænen foran biblioteket og foran svømmehallen blev beskrevet som områder, de passerer dagligt og aldrig bruger, men med stort potentiale. Det samme gælder for hovedtrafikårerne Enghaven, Bobjergvej og stationen, som de unge bruger på deres vej gennem byen, men påpeger godt kunne trænge til et løft.

  Vi afholdt en åben borgerworkshop, hvor vi præsenterede al den viden om Asnæs, vi havde indsamlet fra de unge på de tidligere workshops. På et stort kort over Asnæs kunne deltagerne se, hvilke områder de unge havde udpeget, som steder med potentiale for aktivering. Det var tydeligt, at der var mange af de samme steder, som også blev udpeget af deltagerne på borgerworkshoppen såsom bakken, biblioteket, stationen og flere andre steder. Vi kom således nærmere hvilke steder i Asnæs, der kan være relevante at udvælge og arbejde videre med.